В обіймах страху і смерті. Більшовицький терор в Україні (V obіjmah strahu і smertі. Bіl'shovic'kij teror v Ukraїnі), Я. Примаченко
Книжки
Я. Примаченко

В обіймах страху і смерті. Більшовицький терор в Україні (V obіjmah strahu і smertі. Bіl'shovic'kij teror v Ukraїnі)

Читати
Чи не найбільшим викликом для України є незавершеність ментальних війн у суспільстві. Росія продовжує маніпулювати масовою свідомістю, підтримуючи фальшиві стереотипи радянської величі й міф про втрачений «рай». В інтерпретації співців радянської величі образ Сталіна химерним чином приріс ангельськими крилами та німбом, СРСР з «імперії зла» перетворився на «імперію позитивної дії», а війна й терор — на універсальні і цілком виправдані інструменти вирішення політичних завдань. Небачений раніше ренесанс неосталінізму — найтривожніший симптом сучасності, який змушує нагадувати суспільству про те, на що перетворюються пошуки «міцної руки».

Що ми знаємо про форми, методи і способи встановлення більшовицької влади на теренах України у 1920–1930-х років? Відомі історики розповідають про радянізацію України, насадження більшовизму шляхом терору та наслідки впливу радянських карально-репресивних практик.

Закон про п’ять колосків

Розстріл кобзарів

Жнива скорботи: Голодомор

Трупи на вулицях Харкова

Партчистки 1930-х років

Самогубство М. Скрипника і М. Хвильового

«Кадрова революція» 1937 року

«Покаянні листи»: самобичування українських літераторів

Урочище Сандормох — трагедія українського «розстріляного відродження». (Chi ne najbіl'shim viklikom dlja Ukraїni є nezavershenіst' mental'nih vіjn u suspіl'stvі. Rosіja prodovzhuє manіpuljuvati masovoju svіdomіstju, pіdtrimujuchi fal'shivі stereotipi radjans'koї velichі j mіf pro vtrachenij «raj». V іnterpretacії spіvcіv radjans'koї velichі obraz Stalіna himernim chinom prirіs angel's'kimi krilami ta nіmbom, SRSR z «іmperії zla» peretvorivsja na «іmperіju pozitivnoї dії», a vіjna j teror — na unіversal'nі і cіlkom vipravdanі іnstrumenti virіshennja polіtichnih zavdan'. Nebachenij ranіshe renesans neostalіnіzmu — najtrivozhnіshij simptom suchasnostі, jakij zmushuє nagaduvati suspіl'stvu pro te, na shho peretvorjujut'sja poshuki «mіcnoї ruki».

Shho mi znaєmo pro formi, metodi і sposobi vstanovlennja bіl'shovic'koї vladi na terenah Ukraїni u 1920–1930-h rokіv? Vіdomі іstoriki rozpovіdajut' pro radjanіzacіju Ukraїni, nasadzhennja bіl'shovizmu shljahom teroru ta naslіdki vplivu radjans'kih karal'no-represivnih praktik.

Zakon pro p’jat' koloskіv

Rozstrіl kobzarіv

Zhniva skorboti: Golodomor

Trupi na vulicjah Harkova

Partchistki 1930-h rokіv

Samogubstvo M. Skripnika і M. Hvil'ovogo

«Kadrova revoljucіja» 1937 roku

«Pokajannі listi»: samobichuvannja ukraїns'kih lіteratorіv

Urochishhe Sandormoh — tragedіja ukraїns'kogo «rozstrіljanogo vіdrodzhennja».)
583 паперові сторінки

Враження

👍
👎
💧
🐼
💤
💩
💀
🙈
🔮
💡
🎯
💞
🌴
🚀
😄

Як вам книжка?

Вхід або реєстрація
fb2epub
Перетягніть файли сюди, не більш ніж 5 за один раз