Morten Albæk

Ét liv Én tid Ét menneske

  Ugo De Lorenzo Og Gitte Palsbøllцитує3 роки тому
  Vi bliver nødt til at forholde os til, om folkeskolen, gymnasiet og universitet har til formål at sikre, at vi skaber voksne mennesker, der kan lede sig selv igennem livet til at opleve lykke og mening, eller om folkeskolen, gymnasiet og universitet alene er blevet et nytteredskab for arbejdsmarkedet. Vi uddanner i dag først og fremmest kurante mennesker, altså mennesker der skal kunne sælge sig selv så dyrt som muligt på et marked, så de kan bringe så meget profit som muligt tilbage til sig selv og samfundet i håbet om at få lykke og frelse retur. Men du kan ikke forbruge dig til et godt liv, for meningsfuldheden næres af noget ganske andet, og der findes ikke velstand nok i verden til at kompensere for et meningsløst liv.
  Hvis du har opnået dit karaktergennemsnit på en sådan måde, at din menneskelighed og dermed selverkendelse er underudviklet, så kommer det til at stille dig langt svagere i din evne til at leve et godt liv og dermed også i efterstræbelsen af professionelle oplevelser over gennemsnittet. Så helt banalt bør vi være mere interesserede i, at uddannelsessystemet skal udvikle karakterfulde mennesker end arbejdsmarkedsparate personer med høje karakterer. For uanset hvor kurant et menneske du er, uanset hvor dygtig du har været til at få den størst mulige portion profit ud af dit specifikke vidensniveau, så vil dem, der kender sig selv bedst, i sidste ende være dem, der har den korteste vej til et meningsfuldt liv.
  Men idet vi har opløftet hastighed til et mål i sig selv, mister vi respekten for livets pauser. De pauser, hvor vi reflekterer over, om vores liv er på en meningsfuld kurs. De pauser, hvor vi alene eller sammen med andre bliver en lille smule klogere på, hvem vi er og – lige så vigtigt – ikke er eller aldrig nogensinde bliver. Den ensomhed, Nietzsche refererer til, skal vi ikke være bange for. For den ensomhed er en sund pause fra et liv, der buldrer af sted, i en tid, der aldrig kommer igen. Men vi bør være meget bevidste om at bruge den rigtigt. Ensomhed bliver det rum, der er behov for, når du skal fordybe dig og mærke efter, om du er ved at danne dig til det menneske, du stræber efter at blive til. Det er på mange måder med livet, som det er med musikken: Hvis ikke der var pauser, ville det bare være støj. Det er pauserne, stilheden, der skaber melodien og nuancerne. Det fineste, du derfor kan få med fra din uddannelse, er ikke dit karakterbevis, men at du forstår dig på, hvem du er. Og det tager tid. Tid fra det ene liv, du lever, som det ene menneske, du er. Og meningen med det liv kan aldrig være at blive et pengetjenende væsen. Lige så lidt som meningen med livet kan være at skynde sig. For hvor er det helt præcist vi skal hen?
  Men når nu begæret, anerkendelsen og belønningen ligger i netop at blive et arbejdsparat og pengetjenende væsen, og ikke i at blive et livsparat og selverkendt væsen, er det svært at bryde ud af den pluralistiske ignorance. En undersøgelse af amerikanske college-studerende viste, at en studerende i sit afsluttende studieår i 2016 i snit brugte fire timer mindre om ugen på at socialisere med sine venner og tre timer mindre på at feste sammenlignet med en studerende i 1987. I alt syv timer om ugen mindre på fysisk social interaktion. En time om dagen mindre på at træne sociale færdigheder og navigere i personlige relationer og i de følelser, der knytter sig til at begå sig i virkeligheden. Der er status i at skynde sig, men meget lidt anseelse i at have overskud på tidskontoen eller kede sig. Måske Kierkegaard havde fat i noget, da han morede sig over travlhedens meningsløshed: »Af alle latterlige Ting forekommer det mig at være det allerlatterligste at have travlt i Verden, at være en Mand, der er rask til sin Mad og rask til sin Gjerning. Naar jeg derfor seer en Flue i det afgjørende Øieblik sætte sig paa en saadan Forretningsmands Næse, eller han bliver overstænket af en Vogn, der i endnu større Hast kjører ham forbi, eller Knippelsbro gaaer op, eller der falder en Tagsteen ned og slaaer ham ihjel, da leer jeg af Hjertens Grund. Og hvo kunde vel bare sig for at lee? Hvad udrette de vel, disse travle Hastværkere? Gaaer det dem ikke som det gik hiin Kone, der i Befippelse over, at der var Ild løs i Huset, reddede Ildtangen? Hvad Mere redde de vel ud af Livets store Ildebrand?«
  Vi må ikke forveksle travlhed med betydningsfuldhed. Eller endnu være: med meningsfuldhed. Og slet ikke, når travlheden mere end noget andet er et påskud for ikke at forholde sig til, om det, vi er så travle med, rent faktisk er betydningsfuldt. Det er oftest først, når livet slår os ud af kurs og rækker os en undtagelse fra alle hverdagens gøremål, at vi for alvor gør regnskab over, om vores tid er forbrugt rigtigt. Der skal mange gange enten det til, at Knippelsbro går op, eller at der falder en tagsten ned i hovedet på os. Det er ofte først på vores dødsleje, frigjort fra alle andres forventninger og evaluering, at vi rammes af klarsynet, og fortrydelserne melder sig. Jo tidligere vi kan hive os selv til et tidsmæssigt torskegilde i vores eget liv, jo før kan vi nå at kalibrere tidsforbruget, så vi sikrer, at vi skynder os til det rigtige endemål. Men det kræver, at vi udskifter de dyder, den moral og de idealer, der hersker i vores kultur, og at vi i stedet for karrierestigen beslutter os for at kravle op ad en helt anden stige hver dag. En stige, der ikke har det som sit primære formål at berige os med umiddelbar anerkendelse eller fine beviser, titler og materiel rigdom. Snarere en selvrespektens stige, der har det som sit primære formål at skabe selvindsigt, der skaber selverkendelse, der skaber selvværd, der skaber selvrespekt.
  Trine Viborgцитує3 роки тому
  For hvor selvtilliden er knyttet til vores handlinger og resultater, er selvværdet forankret i vores identitet.
  Malene Bjerre Porsborgцитує3 роки тому
  Vores selvindsigt, hvis den skal omsættes til en sund selverkendelse, må derfor bygges af både tilliden og tvivlen på selvet, det vil sige en viden om alle de positive egenskaber, vi rummer, sammen med en viden om alle de lidet flatterende egenskaber, vi unægtelig også indeholder.
  Ugo De Lorenzo Og Gitte Palsbøllцитує3 роки тому
  I nuet har vi, fordi det går så hurtigt, meget svært ved at foretage den rette prioritering af vores handlinger. De døendes livstilståelser, som jeg beskrev i forordet, bør her give alvorligt stof til eftertanke for den måde, hvorpå vi danner vores børn og unge og forbereder dem til livet.
  Vi lever hovedparten af vores liv som voksne, så forældreskab og uddannelse handler først og fremmest om at gøre vores børn klar til at ankomme til voksenlivet med et selvværd så stærkt og en selverkendelse så sund, at de – uanset om livets pendul svinger mod den mørke eller lyse side – formår at forblive tro mod sig selv og finde mening i tilværelsen. Vores ansvar som forældre, lærere og politikere er derfor at forsøge at skabe livsduelige børn. Ikke børn, der er dygtige til at gå til eksamen eller være på arbejdsmarkedet. For det er ikke det, livet handler om. Livet handler om at finde mening i det. Og det gør du ikke nødvendigvis, fordi du kan kvadratroden af noget som helst. Lad mig gøre det helt klart, at jeg ikke siger, at det ødelægger livskvalitet i egen ret for noget ungt menneske at lære at stave og læse og at gå til eksamen. Men det er og bliver sekundære færdigheder sammenlignet med evnen til at lede sig selv meningsfuldt gennem dit voksenliv. Og ideelt ankommer vores børn til voksenlivet med evnen til både det ene og det andet. Til at kunne tale tre fremmedsprog flydende, jonglere med de meste komplicerede matematiske ligninger og kende de væsentligste perioder i menneskehedens historie – og samtidig have integritet, livslyst og mening i tilværelsen. Men det første uden det sidste er nyttesløst. Og derfor er det sidste det vigtigste at mestre, mens det første er godt at kunne.
  metteoveцитує2 місяці тому
  Vi er som art gode til at akkumulere magt, men har alle dage været dårlige til at oversætte magt til lykke
  metteoveцитує2 місяці тому
  Karen Blixen sagde, at »i hele Verden har alene Historien Myndighed til at besvare det Menneskehjertets dybeste Nødraab, der lyder: ‘Hvem er jeg?’«
  Birgit Blasenцитує5 місяців тому
  Det er disse fire grundelementer, formål, personlig udvikling, tilhørsforhold og lederskab, der driver følelsen af mening.
  Etellerandetцитує8 місяців тому
  Ledere leder, som de gør, fordi de aldrig har lært andet, og fordi de aldrig er blevet mødt af en forventning om andet. Den generation af ledere, der lige nu regerer på arbejdsmarkedet, har dermed et rigtigt dårligt udgangspunkt for, og endnu dårligere værktøjer til, at bedrive ledelse med den moralske klangbund, der er nødvendig for at forstå og understøtte det meningsfulde for de mennesker, der er under deres ansvar. Den ledelse, vi bedriver af os selv og andre, er ganske enkelt moralsk inkompetent og derfor eksistentielt meningsløs.
  Etellerandetцитує8 місяців тому
  Men når der ledes ud fra regimer drevet af hårde målsætninger blottet for eksistentiel opmærksomhed og ambitioner, betyder det, at meningsfuldhed ikke ligefrem står øverst på ledernes agenda. For hvilken leder er nogensinde blevet fremhævet, forfremmet eller belønnet for at have løftet sin afdelings kollektive følelse af mening og selverkendelse med 22 procent? Er det omvendt profitabiliteten eller omsætningen, der er vokset med 22 procent, er vejen til offentlig hæder og medaljering oftest utrolig kort, uagtet hvor mange mennesker der på vejen dertil er blevet udvundet, udnyttet og opbrugt.
  Etellerandetцитує8 місяців тому
  Men vi har ganske enkelt ikke indrettet arbejdspladsen til at være et sted, hvor vi giver og modtager kærlighed. Det er tværtimod et sted, hvor du giver og modtager Human Resource Management.
  Etellerandetцитує8 місяців тому
  Tag blot den grundlæggende fortrydelse, vi mennesker har, når vi ligger på vores dødsleje: Vi fortryder, at vi arbejdede så meget. Det bør give anledning til, at man spørger sig selv, om ens lederskab er forankret i en etisk fordring, et ægte ønske om at gøre det gode. Og det er ikke nemt. Specielt ikke så længe humanismen står i modsætning til kapitalismen. Men, som den danske filosof K.E. Løgstrup skrev i 1956: »Gjorde man af sig selv det gode, var det jo unødvendigt at stille krav.« Kravet om at gøre det gode opstår netop i mødet mellem tilbøjelighed og pligt, mellem egoisme og næstekærlighed. Og når vi i hverdagens hastværk har glemt, hvad pligten i lederskabet egentlig er, bliver vi nemt ledt af vores tilbøjeligheder. For hvis ikke det vigtigste er målbart, bliver det, som er målbart, hurtigt det vigtigste. Hvis vi for eksempel alene måler på hastigheden, hvormed vi nedlukker enheder, omorganiserer teams og reducerer omkostninger, uden samtidig at måle på, om det sker på en meningsfuld måde for de implicerede mennesker, kan man forvildes til den tanke som leder og ledelse, at man har skabt værdi og været en succes, til trods for at man på den mellemlange eller lange bane har ødelagt både organisatorisk og menneskelig værdi.
  Etellerandetцитує8 місяців тому
  Intet kan være vigtigere end at sikre, at arbejdet giver mening til livet for de mennesker, der udfører det. Og her kan vi igen lære noget klogt om ledelse af Løgstrup, som meget få McKinsey-konsultationer nogensinde vil hjælpe os til at få øjnene op for. Løgstrups mest ledelsesrelevante grundpointe var, at du i dine hænder holder en lille flig af livet for ethvert menneske, du interagerer med. »Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd,« skrev han. »Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede, man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej.« Som leder holder du en relativt stor flig af dine medarbejderes liv i dine hænder. Det forpligter enhver på at sikre, at den berøring mindre end noget andet gør det menneskes liv sygt og mere end noget andet gør det menneskes liv meningsfuldt. Set fra det perspektiv, hvad er så det væsentligste målepunkt for effekten af dit lederskab? Det må vel være at sikre, at ingen ser tilbage på deres tid under din ledelse med fortrydelse.
  Etellerandetцитує8 місяців тому
  »Vi er som art gode til at akkumulere magt, men har alle dage været dårlige til at oversætte magt til lykke,« skriver den danske forfatterinde Suzanne Brøgger i et af sine essays.
  Karina Schjødtцитує8 місяців тому
  at vi ikke bruger så meget som et nanosekund på at arbejde, lede og tjene penge på en måde, som ville efterlade os vævende eller stumme, når vi på vores dødsleje blev bedt om at begrunde det. Også hvis det så kræver at give afkald på den høje gage, den flotte titel, firmabilen eller de guldrandede aktieoptioner. Dit livs mening har forrang. For alt
  Karina Schjødtцитує8 місяців тому
  opbygning af præcis den mængde eksistentiel egenkapital
  Karina Schjødtцитує8 місяців тому
  Med denne bog ønsker jeg at blæse til kamp mod enhver meningsløshed, vi spilder vores liv med
  Karina Schjødtцитує8 місяців тому
  For al den tid, vi tilbringer med dag ud og dag ind, år efter år, at arbejde pligtskyldigt, selvom dette arbejde hverken i sin form eller sit indhold giver den mindste mening for os, er væk for altid. Endegyldigt og absolut
  Karina Schjødtцитує8 місяців тому
  vi tillader os selv i alt for høj grad at stille ubegribeligt små krav til vores arbejde og til de ledere, som leder og fordeler det. Også selvom det er en hovedårsag til, at vores mentale helbred er i så ringe en forfatning, at vores eksistentielle immunforsvar i stigende grad har svært ved at stå imod det pres og den usikkerhed, det er udsat for
  Karina Schjødtцитує8 місяців тому
  At det i særlig grad forpligter dem til at kende disse mennesker. Interessere sig for dem. Sætte sig ind i deres liv. Sætte sig i deres sted. Bidrage til deres livsformål. Lide med dem. Lide dem. Lede dem. Elske dem
  Karina Schjødtцитує8 місяців тому
  få ledere forstår, at deres ledelse netop er en forvaltning af andre menneskers tid og dermed liv
fb2epub
Перетягніть файли сюди, не більш ніж 5 за один раз